Request (कुल माग) 9
Active Requests (सक्रिय माग) 0
Pending Request (स्विकृती हुन बाकी माग) 0
Solved Request (माग समाधान) 9
Overdue Request (ढिला भैसकेको माग) 0
Volunteer (स्वयंसेवक) 12
मागहरुको सुची

मागहरुको सुची

Support ID Name Phone Address Category Urgency Source Date status
req050621001 Prem Bahadur Charmakar 9748017408 Birendranagar Municipality Ward 10surket, Karnali Province अक्सिजन >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ Normal (सामान्य) Call माग समय: 05 Jun, 2021 11:07 pm म्यादको अन्तिम समय: 06 Jun, 2021 11:07 pm सेवा सम्पन्न: 08 Jun, 2021 06:14 pm सेवा सम्पन्न
req300521001 Asmita 9801570024 Teaching Hospital, 306, Bagmati Province आइसीयूमा बेड >> निजी हस्पतालमा आइसीयू बेड High (जरुरी) Call माग समय: 30 May, 2021 07:13 pm म्यादको अन्तिम समय: 31 May, 2021 05:13 am सेवा सम्पन्न: 30 May, 2021 09:10 pm सेवा सम्पन्न
req290521001 Asta Raj Shakya 9808275967 Lazimpat, 306, Bagmati Province अक्सिजन >> अक्सिजन संग ओछ्यान High (जरुरी) Call माग समय: 30 May, 2021 06:32 am म्यादको अन्तिम समय: 31 May, 2021 06:32 am सेवा सम्पन्न: 08 Jun, 2021 12:47 am सेवा सम्पन्न
req280521001 Shishir Lamichhane 9801570024 Naikap, 302, Bagmati Province अक्सिजन >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ High (जरुरी) Call माग समय: 28 May, 2021 10:27 pm म्यादको अन्तिम समय: 29 May, 2021 08:27 am सेवा सम्पन्न: 31 May, 2021 07:21 pm सेवा सम्पन्न
req270521001 Ram Chandra Poudel 9801570024 Dhankuta, 418, Province 1 आइसीयूमा बेड >> सरकारी हस्पतालमा आइसीयू बेड Very High (धेरै जरुरी) Web माग समय: 27 May, 2021 11:09 pm म्यादको अन्तिम समय: 28 May, 2021 05:09 am सेवा सम्पन्न: 30 May, 2021 08:58 pm सेवा सम्पन्न
req240521002 Nanda Lal Jaiswal 9801223794 sanepa, 306, Bagmati Province आइसीयूमा बेड >> निजी हस्पतालमा आइसीयू बेड Very High (धेरै जरुरी) Call माग समय: 25 May, 2021 01:27 am म्यादको अन्तिम समय: 25 May, 2021 02:27 am सेवा सम्पन्न: 25 May, 2021 07:35 pm सेवा सम्पन्न
req240521001 Saroj Kumar Jaiswal 9801570024 Patan, 576, Bagmati Province आइसीयूमा बेड >> निजी हस्पतालमा आइसीयू बेड Normal (सामान्य) Web माग समय: 25 May, 2021 12:50 am म्यादको अन्तिम समय: 26 May, 2021 12:50 am सेवा सम्पन्न: 25 May, 2021 09:02 pm सेवा सम्पन्न
req200521002 Urmila Dangol 9813370770 Guheshwori, Narayan Marg, 306, Bagmati Province अक्सिजन >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ High (जरुरी) Web माग समय: 21 May, 2021 03:33 am म्यादको अन्तिम समय: 23 May, 2021 03:33 am सेवा सम्पन्न: 24 May, 2021 08:18 pm सेवा सम्पन्न
req200521001 Sita 9802345839 Shankhamul, 306, Bagmati Province अक्सिजन >> सिलिन्डर रिफिल गर्नु पर्छ High (जरुरी) Facebook माग समय: 21 May, 2021 01:22 am म्यादको अन्तिम समय: 22 May, 2021 01:22 am सेवा सम्पन्न: 24 May, 2021 07:27 pm सेवा सम्पन्न
Support ID Name Phone Address Sub Category Urgency Source Date status
Support ID Name Phone Address Sub Category Urgency Source Date status
req050621001 Prem Bahadur Charmakar 9748017408 Birendranagar Municipality Ward 10surket, Karnali Province >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ Normal (सामान्य) Call माग समय: 05 Jun, 2021 11:07 pm म्यादको अन्तिम समय: 06 Jun, 2021 11:07 pm सेवा सम्पन्न: 08 Jun, 2021 06:14 pm सेवा सम्पन्न
req290521001 Asta Raj Shakya 9808275967 Lazimpat, 306, Bagmati Province >> अक्सिजन संग ओछ्यान High (जरुरी) Call माग समय: 30 May, 2021 06:32 am म्यादको अन्तिम समय: 31 May, 2021 06:32 am सेवा सम्पन्न: 08 Jun, 2021 12:47 am सेवा सम्पन्न
req280521001 Shishir Lamichhane 9801570024 Naikap, 302, Bagmati Province >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ High (जरुरी) Call माग समय: 28 May, 2021 10:27 pm म्यादको अन्तिम समय: 29 May, 2021 08:27 am सेवा सम्पन्न: 31 May, 2021 07:21 pm सेवा सम्पन्न
req200521002 Urmila Dangol 9813370770 Guheshwori, Narayan Marg, 306, Bagmati Province >> घरमा सिलिन्डर आवाश्यक छ High (जरुरी) Web माग समय: 21 May, 2021 03:33 am म्यादको अन्तिम समय: 23 May, 2021 03:33 am सेवा सम्पन्न: 24 May, 2021 08:18 pm सेवा सम्पन्न
req200521001 Sita 9802345839 Shankhamul, 306, Bagmati Province >> सिलिन्डर रिफिल गर्नु पर्छ High (जरुरी) Facebook माग समय: 21 May, 2021 01:22 am म्यादको अन्तिम समय: 22 May, 2021 01:22 am सेवा सम्पन्न: 24 May, 2021 07:27 pm सेवा सम्पन्न
Support ID Name Phone Address Sub Category Urgency Source Date status
Support ID Name Phone Address Sub Category Urgency Source Date status