साविक तामाफोक, माम्लिङ् र आंखिभुई गाविसको संयोजनबाट नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २६ गते को निर्णय अनुसार यस धर्मदेवी नगरपालिकाको गठन गरिएको हो । कोशि राजमार्गको उत्तर दक्षिण करिब ४० कि.मी. को भागले छोएको छ । प्रत्येक नगरपालिका एक अविच्छिन्न नगरपालिकाको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । नगरपालिकाले ब्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र बेचबिखन गर्न सक्नेछ । नगरपालिकाले ब्यक्ति सरह आपनो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेअनुसार नै यस नगरपालिको पनि संचालन  ब्यवस्थित गरिएको छ । यस नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थित, नामाकरण लगायत दीर्घकालिन सोच, उद्धेश्य एवं कार्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

Available Job List

अ. हे. व.

AHW-8972-20 Source: Nagarik Daily 29
Opening Date: 2020-10-07 To 2020-11-07 Temporary Job Type: Newspaper job

2020 All Rights reserved with Rolling Nexus